Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekun Klubu Seniora w Rudce lipiec - sierpień 2022 r.

Utworzono dnia 27.07.2022

  Rudka dn. 26.07.2022 r. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekun Klubu Seniora w Rudce Gmina Rudka, realizator- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudce zaprasza do złożenia ofert na stanowisko Opiekun Klubu Seniora, w związku z zapewnieniem ciągłości realizacji...

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekun Klubu Seniora w Rudce lipiec - sierpień 2022 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekun Klubu Seniora w Rudce lipiec 2022 r.

Utworzono dnia 12.07.2022

    Rudka dn. 12.07.2022 r. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekun Klubu Seniora w Rudce Gmina Rudka, realizator- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudce zaprasza do złożenia ofert na stanowisko Opiekun Klubu Seniora, w związku z zapewnieniem ciągłości...

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekun Klubu Seniora w Rudce lipiec 2022 r.

Rehabilitacja Kompleksowa

Utworzono dnia 11.03.2022

Szanowni Państwo, Informujemy, iż trwa rekrutacja do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, który jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób...

 

czytaj dalej na temat: Rehabilitacja Kompleksowa

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekun Klubu Seniora w Rudce z dn. 24.06.2022 r.

Utworzono dnia 24.06.2022

 

Gmina Rudka, realizator- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudce zaprasza do złożenia ofert na stanowisko Opiekun Klubu Seniora, w związku z zapewnieniem ciągłości realizacji...

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekun Klubu Seniora w Rudce z dn. 24.06.2022 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekun Klubu Seniora w Rudce

Utworzono dnia 09.06.2022

 

Rudka dn. 09.06.2022 r.  

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekun Klubu Seniora w Rudce   Gmina Rudka, realizator- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudce zaprasza do złożenia ofert na stanowisko Opiekun Klubu Seniora, w związku z zapewnieniem...

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekun Klubu Seniora w Rudce

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekun Klubu Seniora w Rudce

Utworzono dnia 23.05.2022

 

Rudka dn. 23.05.2022 r.

 


Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekun Klubu Seniora w Rudce

 


Gmina Rudka, realizator- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudce zaprasza do złożenia ofert na stanowisko Opiekun Klubu Seniora, w związku z zapewnieniem ciągłości realizacji projektu nr RPPD.09.01.00-20-0544/20 pn.„W grupie siła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie min. średnie,

- ukończony min 20- to godzinny Kurs Aktywizacji i znajomości metod pracy z osobami w wieku podeszłym lub inny kurs potwierdzający kwalifikacje niezbędne do pracy z osobami starszymi,

- niekaralność prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiadanie zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni praw publicznych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

- umiejętności w zakresie animacji społecznej,

- odpowiedzialność za powierzone działania,

- umiejętność pracy w grupie,

- wysoka kultura osobista,

- dyspozycyjność,

- znajomość obsługi komputera,

- komunikatywność, sumienność, obowiązkowość, empatia.

3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

- organizacja pracy Klubu Seniora,

- prowadzenie i uczestnictwo w zajęciach grupowych,

- opieka nad osobami starszymi,

- prowadzenie dokumentacji Klubu Seniora


4. Warunki pracy:

- forma zatrudnienia- umowa zlecenie / 20 godz. miesięcznie

- okres zatrudnienia – min. 2 lata,

- miejsce pracy – Klub Seniora w Rudce, ul. Brańska 13, 17 – 123 Rudka.

5. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia,

- pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- pisemne oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

- pisemne oświadczenie o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć: osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudce

ul. Brańska 13

17-123 Rudka

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko Opiekuna Klubu Seniora” lub pocztą elektroniczną na adres: gops.rudka@rudka.pl w nieprzekraczalnym terminie do 07.06.2022 r.

7. Dodatkowe informacje:

- kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną,

- odmowa udziału w rozmowie kwalifikacyjnej lub nieusprawiedliwiona obecność spowoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia,

- informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej GOPS w Rudce, tj. www.rudka.naszops.pl

- wszystkie nieodebrane dokumenty po upływie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną zniszczone.

 


Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce

Katarzyna Piotrowska

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekun Klubu Seniora w Rudce

Prośba o pomoc pogorzelcom z Gminy Rudka

Utworzono dnia 09.02.2022


 


 

Szanowni Państwo,

kierując się potrzebą serca i zwykłą ludzką solidarnością Wójt Gminy Rudka zwraca się z prośbą o udzielenie pomocy pogorzelcom z Gminy Rudka. Nad ranem 8 lutego 2022 roku dom jednorodzinny państwa Janiel stanął w płomieniach – pomóżmy im go odbudować.

Wsparcie pieniężne proszę przekazać na konto pogorzelców:

Bank Spółdzielczy Brańsk: 84 8063 0001 0010 0100 1300 0117

z dopiskiem „Pomoc pogorzelcom z gminy Rudka”

Za wszelkie udzielone wsparcie w imieniu rodziny serdecznie dziękuję.

 


 


 

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Rudka

Marcin Gawrysiak

czytaj dalej na temat: Prośba o pomoc pogorzelcom z Gminy Rudka

Program "Wspieraj Seniora" w 2020 r.

Utworzono dnia 20.08.2021

Program ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, oraz środki higieny osobistej. Senior może również zgłosić potrzebę udzielenia wsparcia w zakresie np. załatwienia drobnych spraw urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenia psa, itp. Pomoc dla seniora w ramach ww. programu może być udzielana również w zakresie dostarczania ciepłych posiłków, o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł.

czytaj dalej na temat: Program "Wspieraj Seniora" w 2020 r.

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny