Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Rudce www.rudka.naszops.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 13.07.2017 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
  • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce - Katarzyną Piotrowską www.gopsrudka@wp.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85-730-58-63. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce  można dostać się dwoma wejściami: głównym wejściem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , schodami na I piętro oraz wejściem do Urzędu Gminy Rudka, który połączony jest drzwiami wewnętrznymi z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W budynku nie ma windy. Klatka schodowa bez pochylni. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Toaleta dla beneficjentów znajduje się na pierwszym piętrze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową są przyjmowane przez poszczególnych urzędników na parterze budynku urzędu po przekazaniu informacji o takiej potrzebie pracownikowi pomocy społecznej w formie telefonicznej.

Przed budynkiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce dostępny jest parking.

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny