Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekun Klubu Seniora w Rudce

Utworzono dnia 09.06.2022

 

Rudka dn. 09.06.2022 r.


 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekun Klubu Seniora w Rudce


 

Gmina Rudka, realizator- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudce zaprasza do złożenia ofert na stanowisko Opiekun Klubu Seniora, w związku z zapewnieniem ciągłości realizacji projektu nr RPPD.09.01.00-20-0544/20 pn.„W grupie siła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie min. średnie,

- ukończony min 20- to godzinny Kurs Aktywizacji i znajomości metod pracy z osobami w wieku podeszłym lub inny kurs potwierdzający kwalifikacje niezbędne do pracy z osobami starszymi,

- niekaralność prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiadanie zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni praw publicznych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

- umiejętności w zakresie animacji społecznej,

- odpowiedzialność za powierzone działania,

- umiejętność pracy w grupie,

- wysoka kultura osobista,

- dyspozycyjność,

- znajomość obsługi komputera,

- komunikatywność, sumienność, obowiązkowość, empatia.

3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

- organizacja pracy Klubu Seniora,

- prowadzenie i uczestnictwo w zajęciach grupowych,

- opieka nad osobami starszymi,

- prowadzenie dokumentacji Klubu Seniora

4. Warunki pracy:

- forma zatrudnienia- umowa zlecenie / 20 godz. miesięcznie

- okres zatrudnienia – min. 2 lata,

- miejsce pracy – Klub Seniora w Rudce, ul. Brańska 13, 17 – 123 Rudka.

5. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia,

- pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- pisemne oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

- pisemne oświadczenie o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć: osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudce

ul. Brańska 13

17-123 Rudka

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko Opiekuna Klubu Seniora” lub pocztą elektroniczną na adres: gops.rudka@rudka.pl w nieprzekraczalnym terminie do 23.06.2022 r.

7. Dodatkowe informacje:

- kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną,

- odmowa udziału w rozmowie kwalifikacyjnej lub nieusprawiedliwiona obecność spowoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia,

- informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej GOPS w Rudce, tj. www.rudka.naszops.pl

- wszystkie nieodebrane dokumenty po upływie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną zniszczone.


 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce

Katarzyna Piotrowska

 

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny